Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเกาะสมุยได้จัดทำรายงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อรายงานการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนให้สาธารณะชน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ...

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเกาะสมุยได้จัดทำรายงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อรายงานการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนให้สาธารณะชน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ...

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเกาะสมุยได้จัดทำรายงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อรายงานการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนให้สาธารณะชน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ...