Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

  

 

โรงเรียนเกาะสมุย ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และได้นำเสนอผลการประเมินตนเองในปีกาศึกษานี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้การพัฒนาตนเองของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และเป็นแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนในอนาคต ตามรายงานฉับบนี้

เอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายใน

รายงงานฉบับเต็ม SAR ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

เรียบเรียง : มนัส  สายแก้ว

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง