โรงเรียนเกาะสมุย ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และได้นำเสนอผลการประเมินตนเองในปีกาศึกษานี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้การพัฒนาตนเองของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และเป็นแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนในอนาคต ตามรายงานฉับบนี้

เอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายใน

รายงงานฉบับเต็ม SAR ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

เรียบเรียง : มนัส  สายแก้ว

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง