Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

 ผแหล่งเรียนรู้คุณครู กรวรรณ  ยืนนาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

          แหล่งเรียนรู้คุณครู กรวรรณ  ยืนนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย   3 วิชาพื้นฐาน และ 3 วิชาเพิ่มเติม ดังนี้

  • หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.5
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การใช้คอมพิวเตอรฺ์เบื้องต้น

          นักเรียนสามารถเข้าศึกษาค้นคว้าตามที่คุณครูกำหนดได้ www.krukea.com คลิก ...!  ขอให้นักเรียนสนุกกับสื่อและแหล่งเรียนรู้...


ภาพตัวอย่างแหล่งเรียนรู้