ผแหล่งเรียนรู้คุณครู กรวรรณ  ยืนนาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

          แหล่งเรียนรู้คุณครู กรวรรณ  ยืนนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย   3 วิชาพื้นฐาน และ 3 วิชาเพิ่มเติม ดังนี้

  • หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.5
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การใช้คอมพิวเตอรฺ์เบื้องต้น

          นักเรียนสามารถเข้าศึกษาค้นคว้าตามที่คุณครูกำหนดได้ www.krukea.com คลิก ...!  ขอให้นักเรียนสนุกกับสื่อและแหล่งเรียนรู้...


ภาพตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

 

krukea01.jpg krukea02.jpg krukea03.jpg