แหล่งเรียนรู้คุณครูมนัส  สายแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          แหล่งเรียนรู้คุณครูมนัส  สายแก้ว วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23102) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเกาะสมุย พุทธศักราช 2552 ดังนี้

  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    • 1. หลักการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    • 2. การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
    • 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน
    • 4. การใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน

          นักเรียนสามารถเข้าศึกษาค้นคว้าตามที่คุณครูกำหนดได้โดย คลิก ...!  หรือที่เวบหลักที่ kruthinkandan.net และติดตามทางเพจที่ "ครูถิ่นกันดาร" ขอให้นักเรียนสนุกกับสื่อและแหล่งเรียนรู้...


ภาพตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

 

manus-23102-01.jpg manus-23102-02.jpg manus-23102-03.jpg