แหล่งเรียนรู้คุณครูมนัส  สายแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          แหล่งเรียนรู้คุณครูมนัส  สายแก้ว วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง33102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเกาะสมุย พุทธศักราช 2552 ดังนี้

  • การอาชีพ
    • 1. แนวทางสู่อาชีพ
    • 2. เลือกและใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
    • 3. ประสบการณ์ในอาชีพ
    • 4. คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

          นักเรียนสามารถเข้าศึกษาค้นคว้าตามที่คุณครูกำหนดได้โดย คลิก ...!  หรือที่เวบหลักที่ kruthinkandan.net และติดตามทางเพจที่ "ครูถิ่นกันดาร" ขอให้นักเรียนสนุกกับสื่อและแหล่งเรียนรู้...


ภาพตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

 

manus-ง33102-01.jpg manus-ง33102-02.jpg manus-ง33102-03.jpg