Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตทีดี มีทักษะในการดํารงชีวิตและรอดพ้นจาก สภาวะวิกฤติต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย

 

เอกสารประกอบการระบบดูแลช่วยเหลือกนักเรียน

  1. แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา
  2. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  3. แบบสรุปบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

 

 

เรียบเรียง/บันทึก : มนัส  สายแก้ว

แบบเอกสาร : สุมนา ธนภาษ

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง