การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตทีดี มีทักษะในการดํารงชีวิตและรอดพ้นจาก สภาวะวิกฤติต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย

 

เอกสารประกอบการระบบดูแลช่วยเหลือกนักเรียน

  1. แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา
  2. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  3. แบบสรุปบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

 

 

เรียบเรียง/บันทึก : มนัส  สายแก้ว

แบบเอกสาร : สุมนา ธนภาษ

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง