Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

บุคลากรทางการศึกษาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้จำนวน 8 คน ประกอบด้วย...

บุคลากรทางการศึกษาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้จำนวน 9 คน ประกอบด้วย...

บุคลากรทางการศึกษาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้จำนวน 11 คน ประกอบด้วย...

บุคลากรทางการศึกษาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้จำนวน 6 คน ประกอบด้วย...

บุคลากรทางการศึกษาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้จำนวน 10 คน ประกอบด้วย...

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์มีบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้จำนวน 8 คน ประกอบด้วย...

บุคลากรทางการศึกษาสิลปะ ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้จำนวน 6 คน ประกอบด้วย...

Page 1 of 2