Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

บุคลากรทางการศึกษาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บุคลากรทางการศึกษาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้จำนวน 10 คน ประกอบด้วย...

 

 

ที่มา 

เรียบเรียง : มนัส สายแก้ว 

ปรับแต่ง :  สุมนา ธนภาษ

ถ่ายภาพ :  ฤทธิไกร เพียรอบวงค์

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง