Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

 กิจกรรมอยู่ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับ ม.3

    โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมนำนักเรียนอยู่ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะชีวิตจริง ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสถานีเรือสมุย กองทัพเรือ อ.เกาะสมุย ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2559  

   

bwd  Set 1/2  fwd