กิจกรรมงานวันครูอำเภอเกาะสมุย ปี 2559

โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมงานวันครูอำเภอเกาะสมุย กับคณะครูในอำเภอเกาะสมุยพร้อมแขกผู้มีเกียรติ ของอำเภอเกาะสมุยร่วมกันจัดงานวันครู ณ โรงเรียนทีปราษพิทยา อ.เกาะสมุย ในวันที่ 16 ม.ค. 2559

 

    

 

ความรู้เกี่ยวกับวันครู

วันครู มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษา ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู...