Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

 แนวนโยบายของผู้อำนวยการเขต สพม.11 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเกาะสมุย

โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันต้อนรับ และรับฟังแนวนโยบายของผู้อำนวยการเขต สพม.11 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียนเกาะสมุย และให้คำแนะนำ ติชม เพื่อการพัฒนาโรงเรียนเกาะสมุย พัฒนานักเรียน และพัฒนาครู ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเกาะสมุย ในวันที่ 2 ก.พ. 2559