แนวนโยบายของผู้อำนวยการเขต สพม.11 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเกาะสมุย

โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันต้อนรับ และรับฟังแนวนโยบายของผู้อำนวยการเขต สพม.11 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียนเกาะสมุย และให้คำแนะนำ ติชม เพื่อการพัฒนาโรงเรียนเกาะสมุย พัฒนานักเรียน และพัฒนาครู ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเกาะสมุย ในวันที่ 2 ก.พ. 2559