Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

strong>กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการให้คำแนะนำเมื่อจบการศึกษากับนักเรียนระดับ ม.6 และ ม.3 และให้รุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ ณ โรงเรียนเกาะสมุย ในวันที่ 19 ก.พ. 2559

 

   

bwd  Set 1/2  fwd

 

ประมวลภาพกิจกรรมและบรรยากาศการจัดงาน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ทุกคน เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมต่อไป และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณมา ณ ทีนี้ด้วยครับ....

 

   

bwd  Set 1/3  fwd