Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

โรงเรียนเกาะสมุย


การขอประชาสัมพันธ์บทความ กิจกรรม ที่เวบ samuischool.ac.th สามารถติดต่อที่ ... 

วิสัยทัศน์  (Vision)

โรงเรียนเกาะสมุยจัดการศึกษาให้เป็นโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังวิถีแบบไทย....

พันธกิจ  (Missions)

      1) จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
      2) ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทย
      3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพเพื่อก้าวสู่สากล

Page 1 of 2