Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ตามที่โรงเรียนเกาะสมุย ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องโครงการพิเศษ) เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเกาะสมุย ปีการศึกษา 2562 บัดนี้ผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก...