ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำและลู่วิ่ง

 

          โรงเรียนเกาะสมุย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้าและลู่วิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั งนี เป็นเงินทั้งงสิ้น 524,900.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)