Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

แนวนโยบายของผู้อำนวยการเขต สพม.11 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันต้อนรับ และรับฟังแนวนโยบายของผู้อำนวยการเขต สพม.11 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว...

กิจกรรมงานวันครูอำเภอเกาะสมุย ปี 2559 โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมงานวันครูอำเภอเกาะสมุย กับคณะครูในอำเภอเกาะสมุยพร้อมแขกผู้มีเกียรติ...

โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมนำนักเรียนอยู่ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสถานีเรือสมุย กองทัพเรือ อ.เกาะสมุย...