ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเกาะสมุย

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง พ.ศ.
1 นายเสงี่ยม   ขำรักษ์ ครูใหญ่ 2493-2507
2 นายระงับ   ศรีรุ่งเรือง ครูใหญ่ 2507-2519
3 นายอัมพร   กลับวิเศษ อาจารย์ใหญ่ 2519-2525
4 นายสุทธิ   วีระธรรม อาจารย์ใหญ่ 2525-2529
5 นายอภินันท์   พาหะมาก ผู้อำนวยการ 2529-2530
6 นายนิคม   โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการ 2530-2533
7 นายต้อง   กองทอง ผู้อำนวยการ 2533-2536
8 นางประภาศรี   ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการ 2536-2539
9  นายจำเนียร   เจริญสุข  ผู้อำนวยการ  2539-2545
10  ว่าที่  ร.ต.ทวีศักดิ์   ยศถา  ผู้อำนวยการ  2546-2550
11  นายบรรจง   ภูวเศรษฐาวร  ผู้อำนวยการ  2550-2551
12  นายบุญเลิศ   ราชเดิม  ผู้อำนวยการ  2551-2555
13  นายเฉลียว   พุ่มช่วย  ผู้อำนวยการ  2555-ปัจจุบัน