ประวัติและความเป็นมา

    โรงเรียนเกาะสมุย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2493 ใช้อาคารเรียนนักธรรมศรีทวีป (วัดใหม่) ม.5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว โดยมีนายเสงี่ยม ขำรักษ์ เป็นครูใหญ่ และมีท่านพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ (วัฒน์ ปุญญศิริ) เจ้าอาวาสวัดศรีทวีป เป็นผู้อุปการะโรงเรียน ในปีการศึกษา 2493 อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • พ.ศ. 2509 เข้าร่วมโครงการปรับปรุงมัธยมชนบท (คมช.) และขณะเดียวกันประชาชนในอำเภอเกาะสมุยได้บริจาคที่ดินเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 42 ไร่ และได้งบประมาณสร้างอาคารแบบ 212 จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างในที่ดินแปลงใหม่ และย้ายมาใช้สถานศึกษาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2511
  • พ.ศ. 2511 เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมแบบประสม (คมส.)
  • พ.ศ. 2518 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • พ.ศ. 2555 นายบุญเลิศ ราชเดิม เกษียณอายุราชการ ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายเฉลียว พุ่มช่วย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุยจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนเกาะสมุย ปัจจุบันตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข สฎ.856 เนื้อที่ 42 ไร่ เลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปษณีย์ 84140 โทรศัพท์ 077-423233 โทรสาร 077-423233

   

    โรงเรียนเกาะสมุยเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 3 และโรงเรียนผ่านการประเมินการรับรองคุณภาพจากสภากาชาดไทย ตามโครงการ “โรงเรียนต้นแบบมาตรฐาน ระบบต่อต้านยาเสพติด (QAD)” ขั้นที่ 3 และเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2552 ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปัจจุบันโรงเรียนได้ประสานงานและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจได้เรียนวิชาภาษาจีน และภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา และได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและการใช้ห้องสมุด เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ