Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

ศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะสมุย ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะสมุยลำดับที่ 10-18 ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา หน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัวและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์รุ่นน้อง ประกอบด้วย...

ศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะสมุย ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะสมุยลำดับที่ 1-9 ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา หน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัวและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์รุ่นน้อง ประกอบด้วย...