Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

ศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะสมุย ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะสมุยลำดับที่ 1-9 ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา หน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัวและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์รุ่นน้อง ประกอบด้วย...

  1. นางนาฎน้อย ศรีแสง
  2. นางวาสนา พรหมแก้ว
  3. นางสมจิตร ทองมั่น
  4. นายธนิต คงคล้าย
  5. นางสุวนิตย์ จิตร์เจริญ
  6. นางวัชราภรณ์ อุทโยภาศ
  7. นายตวงยศ จินตรานันท์
  8. นางสุภาพรรณ เครือรัตน์
  9. นายคมสัน อภิพันธุ์  

 

ประวัติส่วนตัวศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะสมุย

 

แหล่งข้อมูล : คมสัน อภิพันธุ์

ออกแบบ/ตกแต่ง : มนัส สายแก้ว

ที่ปรึกษา : ฐิตินันท์ โชคคณาพิทักษ์

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง