Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

:: ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย ::

  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 125 122 247 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 132 135 267 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 81 117 198 7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 338 374 712 21
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 59 92 151 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 45 90 135 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 50 96 119 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 154 251 405 33
รวมทั้งหมด 492 625 1,117 33
 

:: ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย ::

  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 140 134 247 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 112 121 233 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 105 129 234 7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 357 384 741 21
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 48 110 158 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 55 87 142 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 45 86 131 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 148 283 431 33
รวมทั้งหมด 505 667 1,172 33
 

:: ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย ::

  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 137 129 266 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 118 131 249 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 89 111 200 7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 344 371 715 21
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 43 101 144 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 49 107 156 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 52 85 137 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 144 293 437 33
รวมทั้งหมด 488 664 1,152 33
 
Page 1 of 2