Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

×

Notice

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย 10 มิถุนายน 2561

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนเกาะสมุย มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 775 คน มัธยมศึกษาตอนปลายรวม 397 คน รวมทั้งปี 1,221 คน

 

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 159 136 298 8
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 142 139 256 8
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 126 129 221 7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 427 404 775 23
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 39 84 134 5
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 46 89 128 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 41 91 135 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 126 246 397 13
รวมทั้งหมด 553 668 1,221 33

 

{gallery}stories/y2559/m2559{/gallery} 

 

ที่มาและแหล่งข้อมูล 

เรียบเรียง : มนัส สายแก้ว 

ปรับแต่ง :  สุมนา ธณภาษ

ถ่ายภาพ :

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง