Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย 10 มิถุนายน 2561

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนเกาะสมุย มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 775 คน มัธยมศึกษาตอนปลายรวม 397 คน รวมทั้งปี 1,221 คน

 

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 159 136 298 8
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 142 139 256 8
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 126 129 221 7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 427 404 775 23
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 39 84 134 5
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 46 89 128 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 41 91 135 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 126 246 397 13
รวมทั้งหมด 553 668 1,221 33

 

 

 

ที่มาและแหล่งข้อมูล 

เรียบเรียง : มนัส สายแก้ว 

ปรับแต่ง :  สุมนา ธณภาษ

ถ่ายภาพ :

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง