Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

:: ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย ::

  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 137 129 266 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 118 131 249 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 89 111 200 7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 344 371 715 21
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 43 101 144 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 49 107 156 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 52 85 137 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 144 293 437 33
รวมทั้งหมด 488 664 1,152 33
 

:: ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย ::

  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 148 150 298 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 130 126 256 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 101 120 221 7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 379 396 775 21
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 46 88 134 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 39 89 128 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 32 103 135 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 117 280 397 12
รวมทั้งหมด 496 676 1,172 33
 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย 10 มิถุนายน 2561 ในปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนเกาะสมุย มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 775 คน มัธยมศึกษาตอนปลายรวม 397 คน ...

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกาะสมุย ปี 2558 โรงเรียนเกาะสมุยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย...