Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้าและลู่วิ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560...

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ตามที่โรงเรียนเกาะสมุย ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องโครงการพิเศษ) เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเกาะสมุย ปีการศึกษา 2562 บัดนี้ผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก...

ประกาศโรงเรียนเกาะสมุย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนว 1 อัตรา  สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-11 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.30 น ณ ห้องบริหารงานบุคคล (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ...

ประวัติและความเป็นมา

โรงเรียนเกาะสมุย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2493 ใช้อาคารเรียนนักธรรมศรีทวีป (วัดใหม่) ม.5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว โดยมีนายเสงี่ยม ขำรักษ์ เป็นครูใหญ่ และมีท่านพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ (วัฒน์ ปุญญศิริ) เจ้าอาวาสวัดศรีทวีป เป็น....

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเกาะสมุยได้จัดทำรายงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อรายงานการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนให้สาธารณะชน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ...

พันธกิจ  (Missions)

      1) จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
      2) ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทย
      3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพเพื่อก้าวสู่สากล

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเกาะสมุยได้จัดทำรายงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อรายงานการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนให้สาธารณะชน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ...