Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเกาะสมุยได้จัดทำรายงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อรายงานการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนให้สาธารณะชน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ...

โรงเรียนเกาะสมุย ร่วมกับลูกเสือ-เนตรนารี รุ่นใหญ่ คณะผู้กำกับลูกเสือ ร่วมกันสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณสนามกีฬาโรงเรียนเกาะสมุย...

ศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะสมุย ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะสมุยลำดับที่ 10-18 ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา หน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัวและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์รุ่นน้อง ประกอบด้วย...

โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมนำนักเรียนอยู่ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสถานีเรือสมุย กองทัพเรือ อ.เกาะสมุย...

วิสัยทัศน์  (Vision)

โรงเรียนเกาะสมุยจัดการศึกษาให้เป็นโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังวิถีแบบไทย....

เป้าประสงค์  (Goals)

          1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3
          2) นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
          3) นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะสมุย ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะสมุยลำดับที่ 1-9 ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา หน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัวและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์รุ่นน้อง ประกอบด้วย...

แนวนโยบายของผู้อำนวยการเขต สพม.11 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันต้อนรับ และรับฟังแนวนโยบายของผู้อำนวยการเขต สพม.11 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว...