Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

กิจกรรมงานวันครูอำเภอเกาะสมุย ปี 2559 โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมงานวันครูอำเภอเกาะสมุย กับคณะครูในอำเภอเกาะสมุยพร้อมแขกผู้มีเกียรติ...

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนเกาะสมุย ครบรอบ 63 ปี โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนเกาะสมุย ครบรอบ 63 ปี ในวันที่ 25 พ.ค. 2559 ...

โรงเรียนเกาะสมุย ร่วมกับ เทศบาลนครเกาะสมุย และกลุ่มโรงเรียนในอำเภอเกาะสมุยในการจัดกิจกรรมกีฬาอำเภอ ปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนได้เข้าร่วม...

จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ลูกทะเลขาว ครั้งที่ 2 โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ลูกทะเลขาว ครั้งที่ 2...

โรงเรียนเกาะสมุย ร่วมกับ เทศบาลนครเกาะสมุย และกลุ่มโรงเรียนในอำเภอเกาะสมุยในการจัดกิจกรรมกีฬาอำเภอ ปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนได้เข้าร่วม...

กิจกรรมไหว้ครู 2557

โรงเรียนเกาะสมุย ร่วมกันจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ให้นักเรียนได้ร่วมลำลึกถึงพระคุณของคุณครู...

:: ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย ::

  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 125 122 247 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 132 135 267 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 81 117 198 7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 338 374 712 21
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 59 92 151 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 45 90 135 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 50 96 119 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 154 251 405 33
รวมทั้งหมด 492 625 1,117 33
 

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสถานักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ให้นักเรียนได้ร่วมลำลึกถึงพระคุณของคุณครู...

:: ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย ::

  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 140 134 247 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 112 121 233 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 105 129 234 7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 357 384 741 21
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 48 110 158 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 55 87 142 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 45 86 131 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 148 283 431 33
รวมทั้งหมด 505 667 1,172 33