Get Adobe Flash player
เสด็จสู่สวรรคาลัย
บรรยากาศการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอยภายในโรงเรียน

 คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐานโรงเรียนเกาะสมุย  

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นายทรงยศ  ศิวภักดิ์วัจนเลิศ  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 นางวัชราภรณ์  ศรีสิทธิยานนท์  กรรมการผู้แทนครู
 นายถาวร  เดชยอดยิ่ง  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 นายธีรพงศ์  เมืองพรหม  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 นายสุทธิพร  สุรินทร์วรางกูร  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 พระปลัดสมชาย  อภินนฺโท  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 นายสง่า  พงศ์ฉบับนภา  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 นายไพศาล  ศรีฟ้า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐  นายเสนีย์  ใจเย็น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑  นางสาววาสนา  บรมธนรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒  นายจำเนียร  เจริญสุข  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓  นายอนุชา  โชติช่วง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔  นายธนกฤต  ศรีสุกใส  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕  นายเฉลียว  พุ่มช่วย  กรรมการและเลขานุการ

 

  • โรงเรียนเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  
  • Copyright © 2015. Kohsamui School.
  • Designed by ICT Team.