Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

 วิสัยทัศน์  (Vision)

    โรงเรียนเกาะสมุยจัดการศึกษาให้เป็นโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังวิถีแบบไทย ก้าวไกลรู้ทันเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพสู่สากล ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

    (จากแผนกลยุทธ์โรงเรียนเกาะสมุย 2558-2561)