Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

 

คู่มือประชาชนโรงเรียนเกาะสมุย

    โรงเรียนเกาะสมุย แจ้งทุกท่านทราบและศึกษารายละเอียดคู่มือประชาชนของโรงเรียนเกาะสมุยได้จาก ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรืออ่านรายละเอียดต่างดังนี้

1. คู่มือประชาชน ขอใช้สถานที่

2. คู่มือประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียน

3. คู่มือประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

4. คู่มือประชาชน การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน

5. คู่มือประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

6. คู่มือประชาชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

7. คู่มือประชาชน การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

8. คู่มือประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.