Get Adobe Flash player
เสด็จสู่สวรรคาลัย
บรรยากาศการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอยภายในโรงเรียน

พันธกิจ  (Missions)

      1) จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
      2) ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทย
      3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพเพื่อก้าวสู่สากล
      4) ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
      5) ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ
      6) ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
      7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและมีประสิทธิภาพ
      8) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
      9) ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

  • โรงเรียนเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  
  • Copyright © 2015. Kohsamui School.
  • Designed by ICT Team.