Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

พันธกิจ  (Missions)

      1) จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
      2) ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทย
      3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพเพื่อก้าวสู่สากล
      4) ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
      5) ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ
      6) ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
      7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและมีประสิทธิภาพ
      8) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
      9) ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง