Get Adobe Flash player
เสด็จสู่สวรรคาลัย
บรรยากาศการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอยภายในโรงเรียน

 แหล่งเรียนรู้คุณครูมนัส  สายแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          แหล่งเรียนรู้คุณครูมนัส  สายแก้ว วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23101) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเกาะสมุย พุทธศักราช 2552 ดังนี้

 • 1.  การดำรงชีวิตในครอบครัว
  • 1.1 การดูแลเสื้อผ้า 
  • 1.2 อาหารประเภทสำรับ
  • 1.3 การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
 • 2.  ธุรกิจเบื้องต้น
  • 2.1 ธุรกิจเพื่อชีวิต
  • 2.2 การขยายพันธุ์พืช 
  • 2.3 การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
 • 3. การเลือกแนวทางสู่อาชีพ

          นักเรียนสามารถเข้าศึกษาค้นคว้าตามที่คุณครูกำหนดได้โดย คลิก ...!  หรือที่เวบหลักที่ kruthinkandan.net และติดตามทางเพจที่ "ครูถิ่นกันดาร" ขอให้นักเรียนสนุกกับสื่อและแหล่งเรียนรู้...


ภาพตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

 

 • โรงเรียนเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  
 • Copyright © 2015. Kohsamui School.
 • Designed by ICT Team.