Get Adobe Flash player
เสด็จสู่สวรรคาลัย
บรรยากาศการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอยภายในโรงเรียน
×

Notice

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

 แหล่งเรียนรู้คุณครูมนัส  สายแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          แหล่งเรียนรู้คุณครูมนัส  สายแก้ว วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23101) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเกาะสมุย พุทธศักราช 2552 ดังนี้

 • 1.  การดำรงชีวิตในครอบครัว
  • 1.1 การดูแลเสื้อผ้า 
  • 1.2 อาหารประเภทสำรับ
  • 1.3 การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
 • 2.  ธุรกิจเบื้องต้น
  • 2.1 ธุรกิจเพื่อชีวิต
  • 2.2 การขยายพันธุ์พืช 
  • 2.3 การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
 • 3. การเลือกแนวทางสู่อาชีพ

          นักเรียนสามารถเข้าศึกษาค้นคว้าตามที่คุณครูกำหนดได้โดย คลิก ...!  หรือที่เวบหลักที่ kruthinkandan.net และติดตามทางเพจที่ "ครูถิ่นกันดาร" ขอให้นักเรียนสนุกกับสื่อและแหล่งเรียนรู้...


ภาพตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

 {gallery}stories/medaikru/krumanus/manus-23101{/gallery}

 • โรงเรียนเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  
 • Copyright © 2015. Kohsamui School.
 • Designed by ICT Team.