Get Adobe Flash player
เสด็จสู่สวรรคาลัย
บรรยากาศการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอยภายในโรงเรียน

 แหล่งเรียนรู้คุณครูมนัส  สายแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          แหล่งเรียนรู้คุณครูมนัส  สายแก้ว วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23102) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเกาะสมุย พุทธศักราช 2552 ดังนี้

 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • 1. หลักการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • 2. การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
  • 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน
  • 4. การใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน

          นักเรียนสามารถเข้าศึกษาค้นคว้าตามที่คุณครูกำหนดได้โดย คลิก ...!  หรือที่เวบหลักที่ kruthinkandan.net และติดตามทางเพจที่ "ครูถิ่นกันดาร" ขอให้นักเรียนสนุกกับสื่อและแหล่งเรียนรู้...


ภาพตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

 

 • โรงเรียนเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  
 • Copyright © 2015. Kohsamui School.
 • Designed by ICT Team.