Sample image

การจัดการศึกษา

โรงเรียนเกาะสมุย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์.

Sample image

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและนวัฒตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม.

Sample image

ข้อมูลสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง.

Sample image

บทความข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบทความทางการศึกษาและพัมนาตนเองอยู่เสมอ.

:: ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย ::

  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 159 136 298 8
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 142 139 256 8
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 126 129 221 7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 427 404 775 23
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 39 84 134 5
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 46 89 128 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 41 91 135 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 126 246 397 13
รวมทั้งหมด 553 668 1,221 33
 
Page 1 of 5

แหล่งเรียนรู้