Get Adobe Flash player
เสด็จสู่สวรรคาลัย
บรรยากาศการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอยภายในโรงเรียน

:: ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย ::

  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 137 129 266 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 118 131 249 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 89 111 200 7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 344 371 715 21
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 43 101 144 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 49 107 156 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 52 85 137 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 144 293 437 33
รวมทั้งหมด 488 664 1,152 33
 

Subcategories

  • โรงเรียนเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  
  • Copyright © 2015. Kohsamui School.
  • Designed by ICT Team.